Prezenta Politică de Confidențialitate are rolul de informare cu privire la modul în care prelucrăm, respectiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, site-ul nostru, precum și atunci când interacționați în orice modalitate cu noi.

1. Principiile ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii aplicabile potrivit prevederilor legale: • Colectarea datelor dumneavoastră se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. • Datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent. • Datele prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. • Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri. • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate. • Procesarea datelor dumneavoastră se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă. • Toate datele dumneavoastră vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară. • Datele dumneavoastră nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor sau potrivit unor obligații legale care ne incumbă. • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Ce sunt datele cu caracter personal

Date cu caracter personal reprezintă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizata). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la unul sau mai multe elemente de identificare. Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legatură cu alte date) ce se referă la persoana vizata, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, inclusiv categorii speciale de date cu caracter personal care constau în date ce dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

3. Categorii de persoane vizate. Date cu caracter personal prelucrate

Prelucrăm date cu caracter personal ale angajaților și colaboratorilor noștri persoane fizice, precum și ale altor persoane fizice care interacționează cu noi în diferite modalități (candidați în procesele de recrutare, vizitatori site etc) – („Persoane vizate” în înțelesul GDPR). In desfășurarea activității de prestare a serviciilor, Compania prelucrează date cu caracter personal precum: • Date generale, inclusiv numărul de identificare național (așa cum este definit de legislația națională în materie): nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, data nașterii, CNP, naționalitate; • Date referitoare la profilarea utilizatorilor site-ului, conform Politicii de Cookies;

4. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor oferite sau de produsele și serviciile noastre, conform legislației aplicabile, respectiv: • în baza consimțămantului dumneavoastră în calitate de Persoane vizate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor – GDPR); • pentru executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră în calitate de Persoană vizată, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor – GDPR); • în vederea îndeplinirii unor obligații legale care ne revin, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor – GDPR); • în scopul intereselor noastre legitime, cu condiția să nu prevaleze acestora drepturile, interesele și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor – GDPR).

In activitatea noastră prelucrăm date cu caracter personal pentru:

a) încheierea și executarea contractelor pentru predarea de cursuri de limba japoneză, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor – GDPR);

b) încheierea și executarea contractelor pentru oferte turistice de calatorie în Japonia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor – GDPR);

5. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Datele prelucrate în scopurile prevăzute mai sus la literele a) și b) sunt necesare pentru încheierea ori executarea contractului încheiat cu dumneavoastră sau, dupa caz, pentru respectarea unei obligații legale a Companiei în calitate de Operator de date, astfel că refuzul dumneavoastră de a transmite aceste date poate conduce la imposibilitatea noastră de prestare a serviciilor oferite, respectiv a încheierii unei relații contractuale pentru prestarea de servicii. In cazul prelucrării realizate în scopul intereselor noastre legitime în cazuri precum cele arătate mai sus, vă informăm că aveți posibilitatea de a vă opune unei astfel de prelucrari, caz în care nu vom mai realiza respectiva prelucrare decât în situația în care avem motive legitime și imperioase, dovedite, care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul prelucrării îl reprezintă constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. In cazul prelucrării realizate în baza consimțământului dumneavoastră, vă informăm că aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul dat; retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate până în acel moment. Retragerea consimțământului nu va avea nicio consecință în ceea ce privește prestarea către dumneavoastră a serviciilor oferite. Prelucrarea datelor în baza consimțământului dumneavoastră se va face în baza consimțământului exprimat în mod liber, expres și separat pentru fiecare scop în parte.

6. Durata prelucrării datelor

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile prelucrării ori pe perioada de timp prevăzută de legislația aplicabilă pentru fiecare tip de prelucrare în parte.

7. Păstrarea datelor cu caracter personal

Avem obligația de a administra în condiții de confidențialitate și siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Manifestăm un respect deosebit pentru protecția datelor, confidențialitatea, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private și de aceea vom prelucra datele cu caracter personal numai în scopurile specificate și în virtutea temeiurilor legale. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate și ne asigurăm că datele prelucrate sunt exacte și actualizate când este cazul. Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri se va face doar în măsura în care acestea sunt compatibile cu scopurile pentru care datele au fost colectate sau dacă o astfel de prelucrare se realizează în baza consimțământului persoanei vizate exprimat liber și în mod expres sau pe dispozițiile dreptului Uniunii sau dreptului intern. Prelucrarea se face într-o manieră care să asigure confidențialitatea și securitatea adecvată a acestora prin intermediul unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare implementate în acest sens.

8. Transferul datelor cu caracter personal. Persoanele împuternicite/Destinatari/Operatori asociați

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către urmatoarele persoane, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal: • Prestatori servicii în beneficiul Companiei, cum ar fi, dar fără a se limita la furnizori de servicii și sisteme IT, partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili, cenzori și auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise), precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Compania va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceștia iși respectă obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. In cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații în ceea ce privește implementarea măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute de GDPR și de legislația în domeniu.

9. Societăți afiliate Companiei

Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

10. Securitatea procesării

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificarii sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare. In timp ce ne străduim să vă protejăm datele cu caracter personal, nu putem să ne asumam răspunderea și nici să asigurăm securitatea informațiilor pe care le transmiteți prin internet și vă îndemnăm să luați toate măsurile de precauție pentru a vă proteja datele cu caracter personal atunci când utilizați astfel de platforme. Vă recomandăm să vă schimbați des parolele, să utilizați o combinație de litere și cifre și să vă asigurați că utilizați un browser securizat.

11. Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal

Potrivit Regulamentului General privind protecția datelor cu caracter personal, în calitate de Persoană vizată, aveți următoarele drepturi: • Dreptul la informare și acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de lege. • Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. • Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege. • Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege. • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator. • Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1) lit. e) sau f), din motive legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări sau al unei creării de profiluri, cu excepția cazurilor în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a solicita și de a obține retragerea, anularea și reconsiderarea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operațiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, precum abilitățile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră la locul de muncă; • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 pe care le apreciați ca fiind încălcate. • Dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor dumneavoastră.

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înteleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor având ca scopuri:

  • trimiterea de materiale informative;
  • oferire de reclame în sistem propriu sau de către terți
  • marketing și publicitate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai persoanelor vizate sau persoanelor fizice sau juridice care le prelucrează în numele operatorului. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, fiecare Utilizator are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care le privesc si să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înteleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului. Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere în acest sens, aici.